စဉ်  အကြောင်းအရာ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စုစုပေါင်း
စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များ  ၁၃၆၁၇ ၂၄၁၇ ၁၆၀၃၄
မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်  ၅၃၆၀ -   ၅၃၆၀
စုစုပေါင်း ၁၈၉၇၇ ၂၄၁၇ ၂၁၃၉၄