စဉ်  အကြောင်းအရာ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စုစုပေါင်း
စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များ  ၁၃၁၉၃ ၂၃၈၆ ၁၅၅၇၉
မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်   ၅၂၂၈ -   ၅၂၂၈
စုစုပေါင်း ၁၈၄၂၁ ၂၃၈၆ ၂၀၈၀၇