ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်

ဥက္ကဋ္ဌ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ

ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်

ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ