Share this

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(မူကြမ်း)

Friday, April 20, 2018 - 15:37
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်


မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(မူကြမ်း)

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် xx။ )

၁၃xx ခုနှစ်၊                                     ရက်

(၂၀၁၈   ခုနှစ်၊                                    ရက်) 

 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။      ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၂ တွင်-

(က)   ပုဒ်မခွဲ(ဃ)ပါ“အများနှင့်ဆိုင်သော စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ပုဂ္ဂလိ ကဏ္ဍ စာရင်း လုပ်ငန်းနယ်ပယ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အများပြည်သူ သို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ စီးပွားရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့် စာရင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

(ခ)    ပုဒ်မခွဲ (ဌ) ပါ“ကောင်စီတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသူ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ကောင်စီတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် စာရင်းပညာရှင် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း များတွင် ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် စာရင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စာရင်းပညာရှင်”  ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

(ဂ)    ပုဒ်မခွဲ () ကို အောက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည်-

()     အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် ၀န်ထမ်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ စာရင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် အောက်ပါလုပ်ငန်း များကိုဆိုသည်-

(၁)     လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီအားစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း

(၂)     ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ(မှုခင်းအပါအဝင်)စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်း

(၃)  ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်း                                                                                             

(၄)     စာရင်းရှင်းတမ်း သို့မဟုတ် စာရင်းတင်ပြချက် သို့မဟုတ် စာရင်းဖော်ပြချက်အပေါ် ခိုင်လုံမှု စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၅)    လွတ်လပ်သည့် ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင် သဘောတူညီထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်း

(၆)    စာရင်းဖော်ပြချက်၊ ကြေညာချက်၊ လုပ်ငန်းအလားအလာ ညွှန်းတမ်း၊ ရှင်းတမ်း၊ အစီရင်ခံစာ၊ ငွေစာရင်းစာအုပ်၊ လက်မှတ် သို့မဟုတ် ပုံစံတွင် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ထောက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်း

(ဃ)   ပုဒ်မခွဲ ()ပါ “ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍစာရင်းလုပ်ငန်း” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို စီးပွားရေးနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့် စာရင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

(င)    ပုဒ်မခွဲ (တ) ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည်-

(တ)   စာရင်းပညာသင်ကြားမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကောင်စီက ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် စာရင်းပညာ၊ စာရင်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သည့် ပညာရပ်များ သင်ကြားသည့် သင်တန်းကျောင်းကို ဆိုသည်။

          (စ)    ပုဒ်မခွဲ () နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဗ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက် ရမည်-

(ဗ)    ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသောနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့်  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့က ဖွဲ့စည်းသည့် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်နှင့်အဖွဲ့တို့ကိုလည်းကောင်း ဆိုသည်။

၃။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ တွင်-

(က)   ပုဒ်မခွဲ (ဂ)တွင် “ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်များချုပ်ဆိုခြင်း၊” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ဖြည့်စွက် ရမည်။

(ခ)    ပုဒ်မခွဲ (င) ပါ “ကောင်စီသို့ထောက်ခံတင်ပြခြင်း၊” ဆိုသည့် စကားရပ် အစား “ကောင်စီသို့ထောက်ခံတင်ပြခြင်း နှင့်အသင်းသားများ လိုက်နာ ရမည့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊” ဆိုသည့် စကားရပ် ကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

(ဂ)    ပုဒ်မခွဲ (စ) ပါ “ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန” ဆိုသည့်စကားရပ်ရှေ့တွင် “ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်း” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ဖြည့်စွက် ရမည်။

၄။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ၊ အခန်း ၈ ၏ အခန်းခေါင်းစဉ်ကို အောက်ပါ အတိုင်း အစားထိုးရမည်-

ကောင်စီကဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့်သင်တန်းများ”

၅။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ ကို အောက်ပါအတိုင်းအစားထိုး ရမည်-

၂၃။    ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း နှင့် ကောင်စီ က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့် စာရင်း သင်တန်းများကို ကောင်စီက ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းကျောင်း သို့မဟုတ် ဤဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉ အရ ကောင်စီ သို့မဟုတ် ကောင်စီကတာဝန်ပေးအပ်သည့် ကော်မတီက ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် သင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်ကြားပို့ချရမည်။

၆။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၄၊ ၃၅ နှင့် ၃၆ တို့တွင်ပါရှိသော “ကောင်စီ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ကောင်စီ သို့မဟုတ် ကောင်စီက တာဝန်ပေးအပ်သည့်ကော်မတီ ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၇။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ ၏ခြေဆင်းစာသားဖြစ်သည့်လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင်(အောင်)နှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) အဖြစ် ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြု ထားသည့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သည်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ပုဒ်မ၂၇ နှင့်အညီ ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်နှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၈။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစားထိုး ရမည်-

၂၉။    ကောင်စီ သို့မဟုတ် ကောင်စီကတာဝန်ပေးအပ်သည့်ကော်မတီသည် ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း နှင့် ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့် စာရင်းသင်တန်းများ အတွက် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၉။      မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ နောက်တွင် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉-က  ကို အောက်ပါ အတိုင်းဖြည့်စွက်ရမည်-

၂၉-က။        ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို နိုင်ငံသားများသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၁၀။   မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစားထိုး ရမည်-

၃၂။ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်းကိုယ်တိုင် သင်တန်းဆရာ အနေဖြင့်ဖြစ်စေ သင်တန်းဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်သူသည် ကောင်စီတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။

၁၁။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၄၅ ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစားထိုး ရမည်-

၄၅။   ကောင်စီသည်အစိုးရကဏ္ဍစာရင်းလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့ အစည်းများတွင် ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့် စာရင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် စာရင်းပညာရှင်နှင့် စာရင်းကျွမ်းကျင် သူများ၏ အင်အားအခြေအနေနှင့် အချက်အလက်တို့ကို စာရင်းပြုစုနိုင်ရေး အတွက် အစိုးရ နှင့် ပုဂ္ဂလိကဌာန အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး နှင့်  နှစ်စဉ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၂။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၄၅ နောက်တွင် ဥပဒေပုဒ်မ ၄၅-က  ကို အောက်ပါ အတိုင်းဖြည့်စွက်ရမည်-

၄၅-က။ ပုဒ်မ ၅၁ အရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အများပြည်သူသို့ စာရင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည် ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များ အရ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းများကို စစ်ဆေးနိုင် သည်။

၁၃။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၄၆ ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစားထိုး ရမည်-

၄၆။   ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (အောင်)၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) လက်မှတ်ရသူနှင့် ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူသည် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင် စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်အား သက်တမ်းတိုးရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၁၄။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၄၇ နှင့် ၅၀ တို့တွင်ပါရှိသော “အများနှင့်ဆိုင်သော စာရင်းလုပ်ငန်း” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်း ဆို သည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၁၅။   မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၈ ခြေဆင်းနှင့် ပုဒ်မ ၈၂ တို့တွင်ပါရှိသော “မြန်မာ နိုင်ငံစာရင်းစစ်စံပြဋ္ဌာန်းချက်များပါ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

၁၆။   မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၈၊ ပုဒ်မခွဲ () နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဌ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

 (ဌ)   နိုင်ငံသားများသာ လုပ်ခွင့်ရှိသည့် အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် လုပ်ငန်းအမည်ကို နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်း၏အမည် သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော် လည်းကောင်း၊ ဆင်တူရိုးမှားသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ် တစ်ဒေသ သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုခြင်း။

၁၇။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၈၃ ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစားထိုး ရမည်-

၈၃။   မည်သူမျှ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဍ) ပါလုပ်ငန်းများနှင့် ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာသတ်မှတ်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။

၁၈။   မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၈၇ နောက်တွင် ပုဒ်မ ၈၇-က အဖြစ် အောက်ပါ အတိုင်းဖြည့်စွက်ရမည်-

၈၇-က။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၂ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် အတိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ သင်တန်းဆရာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

၁၉။   မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၈၈ နောက်တွင် ပုဒ်မ ၈၈-က နှင့် ပုဒ်မ ၈၈-ခ တို့ အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

၈၈-က။       မည်သည့်စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူမျှ မမှန်ကန်သည့် ဘွဲ့ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ကို မိမိ၏ အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ သုံးစွဲခြင်းမပြုရ။

၈၈-ခ။ မည်သူမျှ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိဘဲ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း မပြုရ။

၂၀။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၉၄ နောက်တွင် ပုဒ်မ ၉၄-က အဖြစ် အောက်ပါ အတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

၉၄-က။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၇-က ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဖောက်ဖျက် ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၂၁။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၉၅ ပါ “ပုဒ်မ ၈၈” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ပုဒ်မ ၈၈၊ ၈၈-က သို့မဟုတ် ၈၈-ခ ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၂၂။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၉၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၏နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

(ဂ)    ကောင်စီသည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလှူရှင်များထံမှ လှူဒါန်း ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် အခြားအကူအညီများကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လက်ခံ၍ လိုအပ်သလို စီမံဆောင်ရွက်နိုင် သည်။

၂၃။    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၀ ၏နောက်တွင် ပုဒ်မ ၁၀၀-က နှင့် ပုဒ်မ ၁၀၀-ခ     တို့အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

၁၀၀-က။ ဤဥပဒေအရ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို သဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် အတွက် ကောင်စီဝင် သို့မဟုတ် ကောင်စီကဖွဲ့စည်းသည့်ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား တရားမကြောင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အရေးယူခြင်းမပြုရ။

၁၀၀-ခ။       ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့်တရားစွဲဆိုရာတွင် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။

 

 

 

 

(ပုံ) ဝင်းမြင့်

နိုင်ငံ‌တော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်