# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၇/၂၀၁၆ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၆/၂၀၁၆ ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 07, 2016
၅/၂၀၁၆ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ January 05, 2016
၄/၂၀၁၆ ရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ January 05, 2016
၃/၂၀၁၆ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ January 05, 2016
၂/၂၀၁၆ ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ January 05, 2016
၁/၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံမီးပြတိုက်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 05, 2016
၇၄/၂၀၁၅ ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 28, 2015
၇၃/၂၀၁၅ သက်သေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 24, 2015
၇၂/၂၀၁၅ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 24, 2015
၇၁/၂၀၁၅ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၇၀/၂၀၁၅ ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၉/၂၀၁၅ အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၈/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၇/၂၀၁၅ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၆/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၅ /၂၀၁၅ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ December 15, 2015
၆၄ /၂၀၁၅ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ December 15, 2015
၆၃ /၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ December 15, 2015
၆၂/၂၀၁၅ လမ်းမကြီးများဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ November 27, 2015