# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၁၆/၂၀၁၆ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ January 20, 2016
၁၅/၂၀၁၆ အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ January 20, 2016
၁၄/၂၀၁၆ ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ January 20, 2016
၁၃/၂၀၁၆ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 20, 2016
၁၂/၂၀၁၆ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 20, 2016
၁၁/၂၀၁၆ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ January 18, 2016
၁၀/၂၀၁၆ ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုရေးဥပဒေ January 18, 2016
၉/၂၀၁၆ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၈/၂၀၁၆ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၇/၂၀၁၆ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၆/၂၀၁၆ ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 07, 2016
၅/၂၀၁၆ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ January 05, 2016
၄/၂၀၁၆ ရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ January 05, 2016
၃/၂၀၁၆ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ January 05, 2016
၂/၂၀၁၆ ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ January 05, 2016
၁/၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံမီးပြတိုက်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 05, 2016
၇၄/၂၀၁၅ ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 28, 2015
၇၃/၂၀၁၅ သက်သေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 24, 2015
၇၂/၂၀၁၅ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 24, 2015
၇၁/၂၀၁၅ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015