# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၄/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အဖွဲ့ ဥပဒေ February 08, 2018
၃/၂၀၁၈ စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ February 02, 2018
၂/၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈) January 22, 2018
၁/၂၀၁၈ စာရင်းအင်းဥပဒေ January 22, 2018
၂၉/၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ December 06, 2017
၂၈/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ -၂ဝ၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ November 17, 2017
၂၇/၂၀၁၇ ဆည်မြောင်းဥပဒေ August 31, 2017
၂၆/၂၀၁၇ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 29, 2017
၂၅/၂၀၁၇ ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 18, 2017
၂၃/၂၀၁၇ အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 15, 2017
၂၄/၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 15, 2017
၂၂/၂၀၁၇ တာတမံဥပဒေ August 08, 2017
၂၁/၂၀၁၇ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 04, 2017
၂၀/၂၀၁၇ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ August 01, 2017
၁၉/၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇) August 01, 2017
၁၈/၂၀၁၇ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 31, 2017
၁၇/၂၀၁၇ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 26, 2017
၁၆/၂၀၁၇ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ July 21, 2017
၁၅/၂၀၁၇ ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ July 17, 2017
၁၄/၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ July 17, 2017