# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၈/၂၀၁၂ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသော တပ်မတော်သားများနှင့် ‌သေဆုံးသော သို့မဟုတ် ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏မိသားစုများအား ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ March 30, 2012
၇/၂၀၁၂ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 28, 2012
၆/၂၀၁၂ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ March 28, 2012
၅/၂၀၁၂ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ March 28, 2012
၄/၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ March 19, 2012
၃/၂၀၁၂ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ March 19, 2012
၂/၂၀၁၂ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ February 24, 2012
၁/၂၀၁၂ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ February 24, 2012
၁၅/၂၀၁၁ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ December 02, 2011
၁၄/၂၀၁၁ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ December 02, 2011
၁၃/၂၀၁၁ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ November 30, 2011
၁၂/၂၀၁၁ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့အလုပ်သမားများ၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များ ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ November 21, 2011
၁၁/၂၀၁၁ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ November 04, 2011
၁၀/၂၀၁၁ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည်‌့ဥပဒေ October 18, 2011
၉/၂၀၁၁ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ October 18, 2011
၈/၂၀၁၁ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ October 18, 2011
၇/၂၀၁၁ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ October 11, 2011
၆/၂၀၁၁ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ October 05, 2011
၅/၂၀၁၁ ရုံးခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ September 29, 2011
၄/၂၀၁၁ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ September 29, 2011