ရေးရာကော်မတီများနှင့် လွှတ်တော်အုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့

၁။ လွှတ်‌တော်၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ၊ ကော်မတီအသီးသီး၏ လုပ်ငန်းကိစ္စများကို ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများက လေ့လာသိရှိပြီး စုပေါင်းညှိနှိုင်း တာဝန်ယူ၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို အထောက်အကူပြုရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ အရ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီများနှင့် လွှတ်တော်အုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

၂။ ကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည့် (၁.၈.၂၀၁၄) ရက်နေ့မှစ၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၃။     အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် 

  (က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ ခရီးစရိတ်နှင့် အခြားစရိတ်များကိစ္စ၊ တည်းခိုရေး၊ သွားလာရေးနှင့် အခြားအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများကို ညှိနှိုင်းစဉ်းစား၍ တင်ပြခြင်း၊
  (ခ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ လိုက်နာသင့်သော ကျင့်ဝတ်များ၊ စည်းကမ်းများကို လေ့လာစစ်ဆေး၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
  (ဂ) နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များ၌ လိုက်ပါမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားတင်ပြခြင်း၊
  (ဃ) ကော်မတီများ၏ အထွေထွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာစိစစ်တင်ပြခြင်း၊
  (င) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မေးခွန်းများ၊ အဆိုများအနက် ခွင့်ပြုသင့်သော မေးခွန်းနှင့် အဆိုများကို စိစစ်ထောက်ခံတင်ပြခြင်း၊
  (စ) ကော်မတီများ၏ အစီရင်ခံစာများနှင့် အဆိုများအနက် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသင့်သည်များကို ညှိနှိုင်းစိစစ်တင်ပြခြင်း၊
  (ဆ) ကော်မတီအလိုက် သွားရောက်ရန်ရှိသော ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းစိစစ်တင်ပြခြင်း၊
  (ဇ) နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက အဆင့်အတန်းရှိစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များကို အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
  (ဈ) လွှတ်တော်နှင့် ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူများ ရင်းနှီးအကျုံးဝင်နေစေရန်နှင့် တိုင်းပြည်၏ အရေးအရာများကို ပြည်သူများ သိရှိ‌နေစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို ညှိနှိုင်းအကြံပြုခြင်း၊
  (ည) လွှတ်တော်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စများဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
  (ဋ) လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းအကြံပြုခြင်း။

အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း

 ၄။   အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးများကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပစဉ်ကာလအတွင်း ပုံမှန်အားဖြင်‌့ အင်္ဂါနေ့တိုင်း နံနက် (၀၈:၀၀) နာရီ ရေးရာဆောင် (I-20) တွင် ကျင်းပမည်။ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများကို လိုအပ်သလို သီးခြားခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။

၅။     အဖွဲ့ဝင်တိုင်းက အစည်းအဝေးကို အဖြစ်နိုင်ဆုံး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း မတက်ရောက်နိုင်ပါက ခွင့်ပန်ရမည်။

၆။     အဖွဲ့ဝင် ထက်ဝက်ကျော် တက်ရောက်ပါက အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

၇။     အဖွဲ့ အစည်းအဝေးကျင်းပရေး၊ ဖိတ်ကြားရေးနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုရေးကို အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင်‌့ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၈။    အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေရန်မဟုတ်ဘဲ မှတ်တမ်းအဖြစ် အမှုတွဲ၌ ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။

၉။    အဖွဲ့၏ သဘောထားများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ အမြန်ဆုံး တင်ပြရမည်။

၁၀။  အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သုံးကြိမ်ကြိမ်တိုင်တိုင် တစ်ဆက်တည်း ကျင်းပသော အဖွဲ့အစည်းအဝေးများသို့ မတက်ရောက်လျှင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ အလိုအလျောက် ရပ်စဲသည်။

၁၁။   အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသည် အဖွဲ့အစည်းအဝေး၌ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။  ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို သဘာပတိ အဖြစ် ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ရမည်။

၁၂။   ဆန္ဒမဲပေးရာ၌ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲမပေးရ၊ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) သဘာပတိသည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

၁၃။   အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများ၌ ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။

၁၄။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရေးရာကော်မတီ၏ (သို့မဟုတ်) မိမိတစ်ဦးချင်း၏ အဆို၊ မေးခွန်းနှင့် အစီရင်ခံစာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ခွင့်ပြုသင့်-မသင့် မဲပေးဆုံးဖြတ်သည့်အခါ အစည်းအဝေးခန်းမမှ ထွက်ခွါပေးရမည်။

အဖွဲ့ဝင်များ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

အတွင်းရေးမှူး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ကချင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မွန်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ကရင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်