အမျိုးသားလွှတ်တော်

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ၂၂၄ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပါသည် -
   (က)  တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တစ်ခုစီအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ဦး ကျစီ တူညီစွာဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ဦး၊
   (ခ)  တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုစီ အတွက် ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးကျစီဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၅၆  ဦး။

သက်တမ်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ သက်တမ်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းနှင့် အညီဖြစ်သည်။

လက်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၂၂၁) ဦး

အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်

အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသည်-
(က)  အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။
(ခ)    အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားလိုကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက အကြောင်းကြားလျှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ဖိတ်ကြားရမည်။
(ဂ)  အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ဆဲ အကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ရပ် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်လျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသော အဖွဲ့အစည်းဝင်များ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များကို အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရှင်းလင်း တင်ပြစေရန် ဖိတ်ကြားခွင့်ရှိသည်။
(ဃ)  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သော်လည်းကောင်း ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အခြားတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အချင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် -
(က)  အသက် ၃၀ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများဖြစ်ရမည်၊
(ခ)  နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသောနိုင်ငံသားဖြစ်သူ၊
(ဂ)  အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အနည်းဆုံး (၁၀)နှစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ၊
        ခြွင်းချက်။ နိုင်ငံတော်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နိုင်ငံခြားသို့တရားဝင်သွားရောက်သည့် ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရမည်။
(ဃ)    ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများ နှင့် ပြည်စုံသူ။

ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ၂၂၄ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် –(က)  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ၁၆၈ ဦးထက်မပိုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(ခ)  တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် ၅၆ ဦးထက်မပိုသော တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ။
 

အမည် ၊ အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်

၁။  (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
(ခ)  ဤဥပဒေသည် ပြဌာန်းသည့် နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံး၌ အာဏာတည်ရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေရမည် –
(က)   ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆိုသည်။
(ခ)    လွှတ်တော် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ကိစ္စအလို့ငှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို ဆိုသည်။
(ဂ)    သဘာပတိ ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော် သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ ပထမ အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်အခါ လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဌ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ပြီးသည်အထိ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ)   ဥက္ကဌ ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သက်တမ်း တစ်ရပ်အတွက် လွှတ်တော်ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(င)    ဒုတိယဥက္ကဌ ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(စ)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ကိစ္စအလို့ငှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ဆိုသည်။
(ဆ)    လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၊ ၂၆၊၂၇ နှင့် ၃၂ တို့အရ လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့များကို ဆိုသည်။
(ဇ)    ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ အဆိုပါဥပဒေတွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် သို့မဟုတ် ဗဟိုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့က ဖွဲ့စည်းသည့် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့တို့ကိုလည်းကောင်း ဆိုသည်။
(ဈ)    ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဆိုသည်။
(ည)   လွှတ်တော်ရုံးဆိုသည်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စအဝဝတို့ကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသောရုံးကို ဆိုသည်။
(ဋ)    အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ဆိုသည်မှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တစ်ဦးက ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ရုံးလုပ်ငန်း၊ အုပ်ချုပ်မှု ကိစ္စအဝဝနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်တို့ကို သီးခြား ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသောရုံးကို ဆိုသည်။
(ဌ)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရုံးကိုဆိုသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံး

(က)ဥက္ကဋ္ဌရုံးဌာနခွဲ(၁) ဥပဒေပြု ဌာနကြီးမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ဌာန များသို့ ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ခ) ဥက္ကဋ္ဌရုံးဌာနခွဲ(၂) သုတေသန၊ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဌာနကြီးမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ဌာနများသို့ ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ဂ) ဥက္ကဋ္ဌရုံးဌာနခွဲ(၃) စီမံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဌာနကြီးမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ဌာနများသို့ ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ဃ) အမျိုးသားလွှတ်တော်ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဌာနခွဲ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး၏ ဌာနတွင်း ငွေစာရင်းများအား စစ်ဆေးရန်နှင့် စာရင်းစစ်ဆေးမှု ကိစ္စများအား တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါ သည်။

(င) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးအမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ဥပဒေပြု ဌာနကြီး

(က)     အစည်းအဝေးဌာန။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး ခန်းမအတွင်း ထိုင်ခုံနေရာ ချထားခြင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လွှတ်တော် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ ပြုစုခြင်း၊ လွှတ်တော် တံခါးပိတ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခွင့်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မေးခွန်းများ၊ အဆိုများ၊ ဥပဒေကြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ခ)    မှတ်တမ်းဌာန။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် ပြုစုခြင်း၊ စာအုပ်ပုံစံ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် ကတိသစ္စာပြု ခြင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိစ္စ၊ နေ့စဉ်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ နှင်‌့စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေရေး ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ဂ)    ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဌာန။  ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ဃ)    ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဌာန။ လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာသော ဥပဒေကြမ်းများအား စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေး များသို့ ကော်မတီဝင်များနှင့် လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များအား ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် မှတ်တမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကော်မတီ၏ သဘောထား မှတ်ချက်ပြုစုခြင်း၊ ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်းများ တင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အတည်ပြု စာရင်းပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(င)    ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဌာန။  ကော်မတီက စိစစ်ရန်ကိစ္စများကို ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေးများသို့ ကော်မတီဝင်များနှင့် လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များအား ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက် ပြုစုခြင်း၊ ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(စ)    လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ/ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဌာန။ လွှတ်တော် အခွင့်အရေး ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ဆ)    ရေးရာကော်မတီများ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့များဌာန။ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့ များ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

သုတေသန၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကြီး

သုတေသနဌာန

(က) ဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ    ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဥပဒေ၊ ဥပဒေဒဿန အတွေးအခေါ်၊ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေး ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ လေ့လာခြင်း၊ သုတေသန ပြုခြင်းနှင့် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ) နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးဌာနခွဲ    ပြည်တွင်း/ပြည်ပ နိုင်ငံရေး၊ သံတမန်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်  ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခြင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ယနေ့အခြေအနေ၊ ဖြစ်စဉ် တိုးတက်‌ ပြောင်းလဲမှု၊ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုတို့နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော သတင်း စုဆောင်းခြင်း၊ သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း၊ သဘာဝအန္တရာယ်၊ အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ် အစရှိသော emerging threats and challenges အပေါ် သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ) လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဌာနခွဲ    ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ အမျိုးသားစီးပွားရေး စီမံကိန်းနှင့် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ လေ့လာ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အထင်ကရ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGO / INGO) ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ သုတေသနပြုခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန

(က) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ    လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယို မှတ်တမ်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဂျာနယ်/စာစောင် ထုတ်ဝေရေး ကိစ္စများကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)  စာကြည့်တိုက်/ ပြတိုက်ဌာနခွဲ    စာကြည့်တိုက်နှင့် ပြတိုက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)  နည်းပညာဌာနခွဲ    website  ဆိုင်ရာနှင့် ICT ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဃ)  မှတ်ချက်    ။        ။


နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန

(က)  ဘာသာပြန်ဌာနခွဲ    အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်ဘာသာ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံခြားဘာသာတို့မှ ဘာသာပြန်ဆိုရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)  နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနခွဲ    အာရှ-ပစိဖိတ်၊ ဥရောပ-အာဖရိက၊ အမေရိက၊ လက်တင်အမေရိကရေးရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)   သံတမန်ရေးရာဌာနခွဲ    ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ပြည်ပသို့ သွားရောက်ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ ဧည့်သည်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံသည့် ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

စီမံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနကြီး

စီမံ/ ဘဏ္ဍာရေးဌာန

(က)  စီမံ- ဝန်ထမ်းဌာနခွဲ    ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်း၊ သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း၊ ရာထူးတိုး၊ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ချထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းခွင့်၊ နှစ်တိုး၊ ပင်စင်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပခရီး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လေ့လာရေး အဖွဲ့များအား ဧည့်ခံကြိုဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)  ထောက်ပံ့စာရေးကိရိယာ ရုံးသုံးပစ္စည်းနှင့် စတိုဌာနခွဲ          ပစ္စည်းများ ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ    လိုအပ်သည့် ယာဉ်ဖြည့်တင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များ ကြံ့ခိုင်မှု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဃ) ငွေစာရင်းဌာနခွဲ    သာမန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းခြေစာရင်း ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရငွေပေးငွေများ၊ ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်း သုံးစွဲခြင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှင့် အသုံးစရိတ်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားလာမှု အသုံးစရိတ် ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးဌာန

(က)  ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ    ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။