၁။ မေးခွန်းဖြေကြားမှုများအတွက် (Enquiry) ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သုတေသနဝန်ဆောင်မှု (Parliament Research Service – PRS) လုပ်ငန်း၏ အခန်းကဏ္ဍ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်အသီးသီးတို့ကို တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ယင်းတို့၏ မဲဆန္ဒနယ်များနှင့် ပတ်သက် ၍လည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ရပ် ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း လွှတ်တော်များအတွင်း၌ ကြယ်ပွင့်ပြ/မပြ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ အဆိုများတင်သွင်း ခြင်း၊ မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများအပေါ် ဝေဖန်ဆွေးနွေးထောက်ပြခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများတင်သွင်းခြင်း စသည့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် များကို ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ထိုသို့ဆောင် ရွက်ရာတွင် သိရှိရန်လိုအပ်သည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေ၍ သော်လည်းကောင်း၊ (PRS) သို့ မေးခွန်းများ ပြုစုပေးပို့၍ သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေး အတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ သုတေသန၊ ပြည်‌သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာနကြီး (PRS) လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့်  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ အတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း အကူအဖွဲ့ က ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

၂။ ပထမအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတို့က မေးမြန်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်