Share this

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေပြုခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဆန်းစစ်ခြင်း

Wednesday, August 19, 2020 - 13:15
Second National Assembly
စာတမ်းတိုများ