လွှတ်တော်သို့ အကြံပြုချက်များပေးပို့လိုပါက- amhwebsite@amyotha.hluttaw.mm သို့လိပ်မူ၍ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - 067-4591663