ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
ဥပဒေတင်သွင်းခြင်း မရှိသေးပါ။