စဉ်  အကြောင်းအရာ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စုစုပေါင်း
စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များ  ၁၂၆၁၃ ၂၂၃၈ ၁၄၈၅၁
မဂ္ဂဇင်းစာအုပ် ၅၀၀၃ - ၅၀၀၃
စုစုပေါင်း ၁၇၆၁၆ ၂၂၃၈ ၁၉၈၅၄