စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Share this

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေ စာရင်းကော်မတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ