စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒသမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉ - ၁၂ - ၂၀၁၈) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ