စဉ်  အကြောင်းအရာ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စုစုပေါင်း
စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များ  ၁၃၀၉၁ ၂၃၇၂ ၁၅၄၆၃
မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်   ၅၂၀၀ -   ၅၂၀၀
စုစုပေါင်း ၁၈၂၉၁ ၂၃၇၂ ၂၀၆၆၃