ကိုယ်စားလှယ်
ဥက္ကဋ္ဌ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
ကိုယ်စားလှယ်
ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
ကိုယ်စားလှယ်
ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈)
ကိုယ်စားလှယ်
ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇)

လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှာမတွေ့ပါ။