ရေးရာ ကော်မတီ

တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ  တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ 

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ

ကယားပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ကချင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ချင်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ရခိုင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ဗိုလ်မှူးချုပ်
ကြည်း ၁၈၀၃၅

အဖွဲ့ဝင်

မွန်ပြည်နယ်

အတွင်းရေးမှူး

လှုပ်ရှားမှုများ