စီမံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနကြီး

 စီမံ/ ဘဏ္ဍာရေးဌာန

(က) စီမံ- ဝန်ထမ်းဌာနခွဲ ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်း၊ သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း၊ ရာထူးတိုး၊ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ချထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းခွင့်၊ နှစ်တိုး၊ ပင်စင်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပခရီး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လေ့လာရေး အဖွဲ့များအား ဧည့်ခံကြိုဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)     ထောက်ပံ့စာရေးကိရိယာ ရုံးသုံးပစ္စည်းနှင့် စတိုဌာနခွဲ       ပစ္စည်းများ ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)     သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ လိုအပ်သည့် ယာဉ်ဖြည့်တင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များ ကြံ့ခိုင်မှု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဃ)     ငွေစာရင်းဌာနခွဲ သာမန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းခြေစာရင်း ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရငွေပေးငွေများ၊ ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်း သုံးစွဲခြင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှင့် အသုံးစရိတ်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားလာမှု အသုံးစရိတ် ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးဌာန

(က)    ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။