ဥပဒေပြု ဌာနကြီး

(က)  အစည်းအဝေးဌာန။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး ခန်းမအတွင်း ထိုင်ခုံနေရာ ချထားခြင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လွှတ်တော် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ ပြုစုခြင်း၊ လွှတ်တော် တံခါးပိတ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခွင့်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မေးခွန်းများ၊ အဆိုများ၊ ဥပဒေကြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ) မှတ်တမ်းဌာန။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် ပြုစုခြင်း၊ စာအုပ်ပုံစံ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် ကတိသစ္စာပြု ခြင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိစ္စ၊ နေ့စဉ်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ နှင်‌့စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေရေး ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဂ) ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဌာန။  ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဃ) ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဌာန။ လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာသော ဥပဒေကြမ်းများအား စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေး များသို့ ကော်မတီဝင်များနှင့် လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များအား ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် မှတ်တမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကော်မတီ၏ သဘောထား မှတ်ချက်ပြုစုခြင်း၊ ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်းများ တင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အတည်ပြု စာရင်းပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(င) ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဌာန။  ကော်မတီက စိစစ်ရန်ကိစ္စများကို ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေးများသို့ ကော်မတီဝင်များနှင့် လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များအား ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက် ပြုစုခြင်း၊ ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(စ) လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီအစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဌာန။ လွှတ်တော် အခွင့်အရေး ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဆ) ရေးရာကော်မတီများ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့များဌာန။ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့ များ၏ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။