အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံး

(က)   ဥက္ကဋ္ဌရုံးဌာနခွဲ(၁) ဥပဒေပြု ဌာနကြီးမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ဌာန များသို့ ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)     ဥက္ကဋ္ဌရုံးဌာနခွဲ(၂) သုတေသန၊ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဌာနကြီးမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ဌာနများသို့ ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)   ဥက္ကဋ္ဌရုံးဌာနခွဲ(၃) စီမံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဌာနကြီးမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ဌာနများသို့ ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဃ)   အမျိုးသားလွှတ်တော်ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဌာနခွဲ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး၏ ဌာနတွင်း ငွေစာရင်းများအား စစ်ဆေးရန်နှင့် စာရင်းစစ်ဆေးမှု ကိစ္စများအား တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါ သည်။
(င)   ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံး အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။