အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၈/၂၀၁၇ (၂၆.၅.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၈/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၂၆-မေလ-၂၀၁၇
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၇/၂၀၁၇ (၂၄.၃.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၇/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၂၄-မတ်လ-၂၀၁၇
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ ၆/၂၀၁၇ (၂၄.၃.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၆/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၂၄-မတ်လ-၂၀၁၇
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ၄/၂၀၁၇ (၁.၃.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၄/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၁-မတ်လ-၂၀၁၇
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂/၂၀၁၇ (၂၈.၂.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၂၈-ဖေဖေါ်ဝါရီလ-၂၀၁၇
ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၁/၂၀၁၇ (၈. ၂. ၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၁/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၈-ဖေဖေါ်ဝါရီလ-၂၀၁၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေ ၄၄/၂၀၁၆  (၃၀.၁၂.၂၀၁၆)
ဥပဒေအမှတ် - ၄၄/၂၀၁၆
ဥပဒေအမည် - သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၃၀-ဒီဇင်ဘာလတွင်-၂၀၁၆
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ ၄၃/၂၀၁၆ (၂၀.၁၂.၂၀၁၆)
ဥပဒေအမှတ် - ၄၃/၂၀၁၆
ဥပဒေအမည် - ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၂၀-ဒီဇင်ဘာလတွင်-၂၀၁၆