အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ဆည်မြောင်းဥပဒေ ၂၇/၂၀၁၇ (၃၁.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၇/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ဆည်မြောင်းဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၃၁-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၆/၂၀၁၇ (၂၉.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၆/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၂၉-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၅/၂၀၁၇ (၁၈.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၅/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၁၈-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၄/၂၀၁၇ (၁၅.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၄/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၁၅-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၃/၂၀၁၇ (၁၅.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၃/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၁၅-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
တာတမံဥပဒေ ၂၂/၂၀၁၇ (၈.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၂/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - တာတမံဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၈-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၁/၂၀၁၇ (၄.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၁/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၄-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀/၂၀၁၇ (၁.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၂၀/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၁-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇) ၁၉/၂၀၁၇ (၁.၈.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၁၉/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇)
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၁-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၁၈/၂၀၁၇ (၃၁.၇.၂၀၁၇)
ဥပဒေအမှတ် - ၁၈/၂၀၁၇
ဥပဒေအမည် - အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - ၃၁-ဇူလိုင်လ-၂၀၁၇