အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃-၁၁-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂-၁၁-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂-၁၁-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ရက်မြောက်နေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀-၁၁-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၇-၁၁-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၅-၁၁-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄-၁၁-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈-၁၁-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈-၁၁-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆-၁၁-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁-၁၁-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀-၁၀-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၇-၁၀-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးပဉ္စမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၆-၁၀-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅-၁၀-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀-၁၀-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉-၁၀-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၇-၁၀-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၅၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၁-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၅၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၅၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၉-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၅၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၈-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၄-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁-၈-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁-၈-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၈-၈-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၈-၈-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆-၈-၂၀၁၇) တတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆-၈-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆-၈-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၁-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၀-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၉-၈-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-၈-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-၈-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၄-၈-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၄-၈-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃-၈-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ( ၃-၈-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂-၈-၂၀၁၇)တတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂-၈-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂-၈-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၁-၇-၂၀၁၇) တတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၁-၇-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၁-၇-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၈-၇-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၈-၇-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၇-၇-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၇-၇-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅-၇-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅-၇-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၄-၇-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၄-၇-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀-၇-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀-၇-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၃-၇-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၂-၇-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၀-၇-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-၇-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆-၇-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆-၇-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃-၇-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၉-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၇-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၆-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃-၆-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃-၆-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂-၆-၂၀၁၇) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁-၆-၂၀၁၇) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉-၆-၂၀၁၇) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆-၆-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆-၆-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၅-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၃-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၂-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈-၆-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈-၆-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-၆-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-၆-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၅-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂-၆-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၁-၅-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀-၅-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၉-၅-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅-၅-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂-၅-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉-၅-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၈-၅-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၇- ၃-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄- ၃-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄- ၃-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၉-၃-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈-၃-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-၃-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-၃-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၈- ၂-၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၈- ၂-၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃- ၂-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂- ၂-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁- ၂-၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆- ၂ -၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၅- ၂ -၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄- ၂ -၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၀- ၂ -၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၉ – ၂ -၂၀၁၇)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇- ၂ -၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇- ၂ -၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆- ၂ -၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆- ၂ -၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃- ၂ -၂၀၁၇) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂- ၂ -၂၀၁၇) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး  ပထမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀- ၁ -၂၀၁၇) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး  ပထမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀- ၁ -၂၀၁၇) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁- ၁၂ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁- ၁၂ -၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉- ၁၂ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉- ၁၂ -၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄- ၁၂ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၂- ၁၂ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၉- ၁၂ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈- ၁၂ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈- ၁၂ -၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆- ၁၂ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၅- ၁၂ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂- ၁၂ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁- ၁၂ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၉- ၁၁ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၈- ၁၁ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃- ၁၁ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂- ၁၁ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁- ၁၁ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၈- ၁၁ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၇- ၁၁ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆- ၁၁ -၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇- ၁၀ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇- ၁၀ -၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆- ၁၀ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆- ၁၀ -၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၅- ၁၀ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၅- ၁၀ -၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၄- ၁၀ -၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃- ၁၀ -၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၈- ၉ -၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၇ – ၉ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၆ – ၉ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃- ၉ -၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂- ၉ -၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁- ၉ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁- ၉ -၂၀၁၆)  ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀- ၉ ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၅- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၂- ၉ -၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၂- ၉ -၂၀၁၆)  ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၉- ၉ -၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁- ၉ – ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀-  ၈- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၉-  ၈- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၉-  ၈- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၆-  ၈- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅-  ၈- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၄-  ၈- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂-  ၈- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၈-  ၈- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၇-  ၈- ၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆-  ၈- ၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၅- ၈- ၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၁- ၈- ၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၀- ၈- ၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (– ၈- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၉- ၈- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈- ၈- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈- ၈- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၅- ၈- ၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၄- ၈- ၂၀၁၆) 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃- ၈- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃- ၈- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂- ၈- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂- ၈- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့   ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁- ၈- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့   ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁- ၈- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး  စတုတ္ထနေ့  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂– ၇- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး  တတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၇- ၇- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး  ဒုတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၆- ၇- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး  ပထမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅- ၇- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၀-  ၆- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၉-  ၆- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၈-  ၆- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၇-  ၆- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃-  ၆- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂-  ၆- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁-  ၆- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၁ –  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀ –  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၇ –  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၆ –  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၉ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅ –  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၈ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၄ –  ၅- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၈ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၄ –  ၅- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၇ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀-  ၅- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၇ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀-  ၅- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၆ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉-  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၅ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၈-  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၄ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၆-  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၃ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၂-  ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၁၁ – ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၆- ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၅- ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၄- ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၃- ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၂- ၅- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၆- ၄- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၁- ၄- ၂၀၁၆) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၁- ၄- ၂၀၁၆) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၃၁- ၃- ၂၀၁၆)

သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သော ရွေးကောက်ခံအမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့ ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်(၁၁- ၃- ၂၀၁၆)

သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သော ရွေးကောက်ခံအမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေး
အစီအစဉ်(၁၀- ၃- ၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၂၆-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၂၅-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၂၄-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၂၃-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၂၂-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၁၉-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၁၈-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၁၇-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၁၆-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၈-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၅-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၄-၂-၂၀၁၆)

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(၃- ၂- ၂၀၁၆)