၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
(ခ) ဤဥပဒေသည် ပြဌာန်းသည့် နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံး၌ အာဏာတည်ရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေရမည် –
(က) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆိုသည်။
(ခ) လွှတ်တော် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ကိစ္စအလို့ငှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို ဆိုသည်။
(ဂ) သဘာပတိ ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော် သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ ပထမ အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်အခါ လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဌ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ပြီးသည်အထိ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဥက္ကဌ ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သက်တမ်း တစ်ရပ်အတွက် လွှတ်တော်ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(င) ဒုတိယဥက္ကဌ ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(စ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ကိစ္စအလို့ငှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ဆိုသည်။
(ဆ) လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၊ ၂၆၊၂၇ နှင့် ၃၂ တို့အရ လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့များကို ဆိုသည်။
(ဇ) ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ အဆိုပါဥပဒေတွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် သို့မဟုတ် ဗဟိုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့က ဖွဲ့စည်းသည့် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့တို့ကိုလည်းကောင်း ဆိုသည်။
(ဈ) ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဆိုသည်။
(ည) လွှတ်တော်ရုံးဆိုသည်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စအဝဝတို့ကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသောရုံးကို ဆိုသည်။
(ဋ) အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ဆိုသည်မှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တစ်ဦးက ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ရုံးလုပ်ငန်း၊ အုပ်ချုပ်မှု ကိစ္စအဝဝနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်တို့ကို သီးခြား ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသောရုံးကို ဆိုသည်။
(ဌ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရုံးကိုဆိုသည်။