အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။