အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

အမည် - ဦးဂျေယောဝူ
ပါတီ - တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဒေါ်ရှီလာနန်တောင် (ခ) အမ်နန်တောင်
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဦးဇယ်ခေါင်
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဦးနောင်နဂျာတန်
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဦးယောနာ
ပါတီ - တစ်သီးပုဂ္ဂလ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဦးမင်းဆွေနိုင်
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဦးဝင်းဇော်
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဒေါက်တာခင်မကြီး
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဦးခင်မောင်မြင့်
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်
အမည် - ဦးသိန်းလွင်
ပါတီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တိုင်း/ပြည်နယ် - ကချင်ပြည်နယ်