အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ၂၂၄ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် –

(က) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ၁၆၈ ဦးထက်မပိုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(ခ)   တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် ၅၆ ဦးထက်မပိုသော တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ။